صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دوره های تکوین زمین"

دوره‌های تکوین زمین
نگاهی نو به شاهنامه 
با دکتر محمد رسولی

دوره‌های تکوین زمین نگاهی نو به شاهنامه با دکتر محمد رسولی

۳ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

نخستین ابیات شاهنامه به دوره‌های نکوین حیات بر زمین اختصاص داده شده است. در نخستین قسمت از سری جدید نگاهی نو به شاهنامه با دکتر محمد رسولی به این موضوع می‌پردازیم. در ادامه: