صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دکتر هلن عصمت پناه"

نقش بازار ارز در راهبری اقتصاد 
گفت‌و‌گو با دکتر علی اسداللهی فام

نقش بازار ارز در راهبری اقتصاد گفت‌و‌گو با دکتر علی اسداللهی فام

۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

در گفت‌و‌گوی دکتر هلن عصمت‌پناه، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه با دکتر علی اسداللهی فام، مدرس دانشگاه و مشاور اقتصادی و مالی به اثر سیاست‌گذاری در این حوزه بر اقتصاد می‌پردزایم.

تاثیر اوراق سپرده ۳۰ درصد بر اقتصاد
گفت‌و‌گو با دکتر علی اسداللهی فام

تاثیر اوراق سپرده ۳۰ درصد بر اقتصاد گفت‌و‌گو با دکتر علی اسداللهی فام

۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

در گفت‌و‌گوی دکتر هلن عصمت‌پناه، مدرس و تحلیل‌گر بازار سرمایه با دکتر علی اسداللهی فام، مدرس دانشگاه و مشاور مالی و اقتصادی به تاثیرات انتشار این اوراق بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.