صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رسالت معلم"

رسالت معلم

رسالت معلم

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۴

این روزها رفتار نماینده تبریز که در مقابل معلمان به سبک و سیاق دیکتاتور مابانه عمل کرد و منشی دور از اخلاق را به نمایش گذاشت، در فضای مجازی فراگیر شده است و هرکس به فراخور اندیشه ذهنی خویش، نظری و عقیده ای را ابراز نموده است، ولی در این میان انچه‌ مورد تایید همگان است و نکوهش فرد خاطی را بر دارد، رفتار زشت و مغایر با اخلاق این نماینده محترم است.