صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سیستم اقتصادی جامعه"

ده سرمایه‌گذاری هماهنگ برای توسعه اقتصاد ورزش

ده سرمایه‌گذاری هماهنگ برای توسعه اقتصاد ورزش

۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ۱۱:۰۶

در چند دهه اخیر کمتر کسی تصور می‌کرد که ورزش در سطح یک صنعت در سیستم اقتصادی جامعه نقشی موثر داشته باشد.