صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مارتین ژاک"

دموکراسی چینی بر بستر سنت کنفوسیوسی پیش می‌رود

دموکراسی چینی بر بستر سنت کنفوسیوسی پیش می‌رود

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۵۰

از نگاه غرب، سنگ محکِ سیاست و حکمرانی یک کشور وجود یا نبود دموکراسی است که بر اساس حق ‌رأی همگانی و نظام چندحزبی تعریف‌ می‌شود اما از نگاه مارتین ژاک در کتاب «وقتی چین بر جهان حکم می‌راند: پایان دنیای غرب و زایش نظم نوین جهانی» این اندیشه یک چارچوب تحلیلیِ بسیار محدود و بسته است.

پنج مشخصه جهانی‌شدن چینی

پنج مشخصه جهانی‌شدن چینی

۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴:۰۲

کتاب وقتی چین بر جهان حکم می‌راند: پایان دنیای غرب و زایش نظم نوین جهانی نتیجهٔ پروژۀ مطالعاتی دو دهه‌ای مارتین ژاک بر روی خیزشِ شرق آسیا با مرکزیت چین است.