صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ماشین دودی تهران"

تاریخچه ماشین‌ دودی تهران

تاریخچه ماشین‌ دودی تهران

۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ۲۱:۱۰

در بخش نخست: صد سال پیش با پروفسور حسن امین ادیب برومند، شاعر، وکیل دادگستری و رئیس شورای رهبری جبهه ملی و از همراهان دکتر محمد مصدق بود. در این قسمت به معرفی این چهره که صد سال پیش در ۱۳۰۳ و در اصفهان متولد شد، می‌پردازیم.