صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کاخ گلستان"

سرگذشت کاخ‌های قاجاری کاخ گلستان
هزاران نفر چگونه در مجلس طرب 
ناصر‌الدین‌شاه جا می‌شدند؟

سرگذشت کاخ‌های قاجاری کاخ گلستان هزاران نفر چگونه در مجلس طرب ناصر‌الدین‌شاه جا می‌شدند؟

۸ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۳۲

در مجلس طرب ناصر‌الدین‌شاه هزاران نفر از شاهزادگان و زنان دربار و اعیان و اشراف شرکت می‌کردند. اما این تعداد چگونه و در کجای کاخ گلستان جا می‌شدند؟ در قسمت دیگری از هزار گفته و ناگفته از شهر تهران با داریوش شهبازی به این پرسش و به سرگذشت کاخ‌های قاجاری کاخ گلستان خواهیم پرداخت. در دو بخش دیگر: