صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کارآفرینی اقتصادی"

کارآفرینی اجتماعی گامی فراتر از کارآفرینی اقتصادی

کارآفرینی اجتماعی گامی فراتر از کارآفرینی اقتصادی

۱۵ دی ۱۴۰۲ ۱۲:۵۶

امروزه به توسعه کارآفرینی اجتماعی به عنوان ماموریتی اجتماعی و یکی از راهکارهای اساسی حل برخی مسائل و آسیبهای اجتماعی توجه می‌شود.