صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کیفیت زندگی"

شادی و احترام اخلاقی؛ ضرورت های کیفیت زندگی هستند

شادی و احترام اخلاقی؛ ضرورت های کیفیت زندگی هستند

۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۲۱:۴۷

در نشست پژوهشی"پایداری زندگی شهری در قطر برضرورت وجود موضوعاتی مانند رضایت از زندگی، شادی، احترام اخلاقی، امنیت و اعتماد، انتظارات، باورها و آرزوها فراتر از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی رفاه انسان تاکید شد.