صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "یخچال های تهران"

سهراب ساگینیان
از تلگراف‌خانه تا نمایندگی مجلس
شورای ملی در صد سال پیش

سهراب ساگینیان از تلگراف‌خانه تا نمایندگی مجلس شورای ملی در صد سال پیش

۲۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۰

سهراب ساگینیان فعالیت خود را از کار در تلگراف‌خانه‌ی تبریز که مسئول رساندن شکایات و انتقادات مردم به دولت بود آغاز کرد و بعدا نُه دوره نماینده‌ی همان مردم در مجلس شورای ملی شد. در برنامه‌ی صد سال پیش به معرفی این چهره می‌پردازیم. در ادامه: