صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 29 اردیبهشت 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 29 اردیبهشت 1399 تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.