صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 31 اردیبهشت 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 31 اردیبهشت 1399 تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.